top of page

Wij hechten waarde aan jouw privacy!


WIJ HECHTEN WAARDE AAN JOUW PRIVACY.

Privacybeleid Radena

Over ons privacybeleid Radena geeft veel om jullie privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jullie en jullie gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jullie gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Radena. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jullie door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jullie uit op welke wijze wij jullie gegevens opslaan en hoe wij jullie gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jullie hebben met betrekking tot de door jullie aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als jullie vragen hebben over ons privacybeleid kunnen jullie contact opnemen met Hilde (info@radena.be).

Over de gegevensverwerking Hieronder kunnen jullie lezen op welke wijze wij jullie gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting Wix.com / Abicom.be VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Wix.com / Abicom.be. Beiden verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jullie gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wix.com / Abicom.behebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jullie persoonsgegevens te voorkomen. Wix.com / Abicom.bezijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzenden en logistiek Bpost Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpostvoor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpostdelen. Bpostgebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpostonderaannemers inschakelt, stelt Bpostuw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Radena VOORBEELD: onze administratie en boekhouding wordt door Radena zelf beheerd. Wij delen jullie naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jullie bestelling niet. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jullie persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Radena is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Radena gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken jullie gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jullie verstrekken. Wij gebruiken jullie gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jullie gegevens met ons delen en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met jullie op te nemen, vragen wij jullie hiervoor expliciet toestemming. Jullie gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Radena op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Radena bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jullie gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevens

- Namen, adressen en e-mailadressen van klanten | bewaartermijn 10 jaar | De belastingdienst vraagt om factureren 10 jaar te bewaren.

- Gegevens van Google Analytics | 14 maanden | optimaliseren van de website.

Uw rechten Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving hebben jullie als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jullie hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jullie zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jullie gegevens enkel naar jullie bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jullie de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wensen te ontvangen, zullen wij jullie vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangen jullie in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan Hilde (info@radena.be). Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wij jullie op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wijjullie op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jullie of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan Hilde (info@radena.be). Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wij jullie op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jullie de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jullie kunnen een verzoek met die strekking doen aan Hilde (info@radena.be). Jullie ontvangen dan binnen 30 dagen een reactie op jullie verzoek. Als jullie verzoek wordt ingewilligd sturen wij jullie op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jullie die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten Jullie hebben in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van julliepersoonsgegevens door of in opdracht van studiokuuk. Als jullie bezwaar maken zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jullie bezwaar. Is jullie bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jullie ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jullie hebben bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jullie gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Zijn jullie van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Hilde. Cookies Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vinden jullie echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jullie verwerken, dan brengen wij jullie daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Radena Muylebeekstraat 85 1570 Tollembeek België 0032 476 60 00 06 Info@radena.be

Contactpersoon voor privacyzaken Hilde Denayer


25 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Komentáře


bottom of page